Powiązane ze słowem kluczowym: Rada Gminy Młodzieszyn

echopowiatu_Mlodzieszyn_wojt

Drogi, cmentarz i dofinansowania

Na ostatniej sesji Rady Gminy w ramach sprawozdania z prac między sesjami wójt Monika Pietrzyk zaproponowała radnym przyjęte jednogłośnie stanowisko w sprawie poparcia władz powiatowych w usiłowaniach przejęcia z Francji na teren powiatu pomnika świętego Jana Pawła II. Poinformowała też o czasowym zamknięciu mostów przez rzekę Bzurę w Mistrzewicach i Witkowicach w związku z podtopieniem

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Komisyjne kontrole

Rada Gminy przyjęła przedstawione przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Filipa Kopkę sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli w jednostkach organizacyjnych gminy. Bardzo obszerny dokument świadczy o poważnym podejściu komisji do tematu, a wyniki mogą być podstawą do analizy działalności poszczególnych ośrodków. A kontrolowane były młodzieszyńskie jednostki gminne – Biblioteka Publiczna, Ośrodek Kultury, Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, Zakład Gospodarki Komunalnej,

????????????????????????????????????

Nowe auto dla policji

– Bardzo się cieszę, że Rada Gminy Młodzieszyn wspólnie z Radą Gminy Rybno wyraziły zgodę na dofinansowanie zakupu samochodu dla posterunku policji w Młodzieszynie, obsługującego również tereny gmin Brochów i Rybno – mówiła 23 listopada wójt Monika Pietrzyk podczas uroczystości przekazania nowego radiowozu na potrzeby posterunku policji w Młodzieszynie. – Nowy Opel Corsa ma służyć

echopowiatu_sesja_rady_gminy

Sesja z policją

XXV w tej kadencji sesja Rady Gminy, która odbyła się 30 września, oprócz programu przewidzianego przez przewodnicząca rady Joannę Zimniak uzupełniona została wizytą funkcjonariuszy z młodzieszyńskiego posterunku, którzy mówili o nowej inicjatywie policji – Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przy okazji sołtysi pytali o wiele innych rzeczy, między innymi zgodzono się, że oprócz nowych i pięknych,

echopowiatu_rada_gminy_mlodzieszyn_listopad

20 tysięcy na kulturę w tym roku

Po ogłoszeniu otwartych konkursów na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury, sztuki i tradycji oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji przez organizacje pozarządowe, do wójt Moniki Pietrzyk-Połubińskiej wpłynęło 7 ofert od 5 stowarzyszeń. Powołana komisja konkursowa podjęła decyzję o przeznaczeniu i wysokości przyznanych dotacji, w wyniku czego na realizację swoich wniosków otrzymały:

????????????????????????????????????

Absolutorium bez uwag

W poniedziałek 23 maja najważniejszą decyzją XXI sesji Rady Gminy było udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok wójtowi gminy Monice Pietrzyk-Połubińskiej. Było to pierwsze podsumowanie całorocznej pracy wójt Pietrzyk-Połubińskiej z współpracownikami. Przewodniczący komisji rewizyjnej Filip Kopka przedstawił opinię o wykonaniu budżetu. W roku 2015 budżet gminy przewidywał realizację dochodów w wysokości 24

echopowiatu_pieniadze

Bez funduszu sołeckiego

Zarówno w Młodzieszynie, jak w Iłowie nie będzie w przyszłym roku funduszu sołeckiego. Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Aby sołectwo otrzymało pieniądze, Rada Gminy musi podjąć uchwałę o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego do 31 marca roku poprzedzającego rok, w którym wydatkowane zostaną środki. O tym,

echopowiatu_bezdomny_pies

Psi program

Na ostatniej sesji radni przyjęli gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy. Program ma na celu ograniczenie bezdomności psów i kotów oraz ograniczenie niekontrolowanego rozrodu domowych zwierząt. Jak mówiła Anna Jasińska, gmina zapewnia właścicielom psów dofinansowanie w wysokości 50 proc. kosztów sterylizacji samic lub kastracji samców. Pokrywa też w100

echopowiatu_rada_gminy_mlodzieszyn_listopad

Pieski i przystanki

To dwie główne uchwały nadzwyczajnej sesji Rady Gminy, która odbyła się 30 marca 2016 r. Radni przyjęli uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, którą przedstawił Maciej Woźniak. Anna Jasińska omówiła i tłumaczyła zasady wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Miesiąc w Młodzieszynie

W trakcie ostatniej sesji Rady Gminy wójt Monika Pietrzyk-Połubińska złożyła sprawozdanie w prac urzędu w okresie międzysesyjnym. Rozpoczęła od inwestycji, które zawsze najbardziej interesują zebranych. Wyłoniony został wykonawca projektu przebudowy boiska przy szkole Podstawowej i Gimnazjum w Młodzieszynie. Jeszcze w tym półroczu złożony zostanie wniosek o dofinansowanie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki tej inwestycji. W