Budżet przyjęty

????????????????????????????????????

Na trzy dni przed nowym rokiem, 29 grudnia gminni radni przyjęli budżet na rok 2018. Jak mówiła skarbnik Hanna Wawrzyn, dochody budżetu zaplanowano w łącznej kwocie na sumę 18 282 787 zł, zaś wydatki na 20 695 786 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 2 412 999 zł, który zostanie pokryty w całości pożyczką z WFOŚiGW w Warszawie na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Przęsławice, Nowa Wieś Śladów, Śladów, Kromnów, Gorzewnica, Górki, która kosztować ma 2 899 000 zł.

Dochody i dotacje

Wśród innych planowanych zadań znalazły się m.in. dochody w kwocie 491 160 zł oraz wydatki 554 985 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 70 tys. zł na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Brochowie (100 tys. zł) oraz Starostwa Powiatowego na budowę zatoki postojowej i utwardzenie terenu pomiędzy drogą powiatową a murem kościoła pw. św. Rocha oraz Jana Chrzciciela w Brochowie oraz na odbudowę drogi powiatowej Tułowice – Famułki Królewskie – Famułki Brochowskie – Plecewice o długości ponad 2 km w łącznej kwocie 212 464 zł (wydatek będzie zrealizowany po podjęciu uchwały o pomocy finansowej), a także 10 tysięcy na budowę budynku gospodarczego przy oczyszczalni ścieków w Janowie.

Na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych przewidziano 150 tys. zł, na przebudowę drogi gminnej „Gruszowa” w Brochowie 394 655 zł, na aktualizację dokumentacji projektowej budowy zbiornika wodnego Łasice 10 tys. zł.

Wydatki gminy

Dodatkowo zabezpieczono 325 tys. zł na część robót przygotowujących utworzenie Gminnego Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych, w skład którego wejdzie budynek administracyjny i siedziby Urzędu Gminy Brochów, GOPS, GZGK, Centrum Usług Wspólnych, klubu sportowego, organizacji i stowarzyszeń, oraz 101 217 zł jako dotację dla sochaczewskiego ZKM-u na dofinansowanie połączeń lokalnych z terenu gminy do miasta.

Na oświatę i wychowanie gmina przeznaczyła łącznie 5 950 915,74 zł, w tym na szkoły podstawowe – 3 675 923,00 zł (z tego 50 tys. zł przeznaczone na przebudowę boiska sportowego przy SP w Śladowie), 840 790,50 zł na gimnazja, 454 373 zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 90 tysięcy dla Przedszkola Niepublicznego „Łoszaki” w Lasocinie oraz kwotę 150 tys. zł na opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Brochów do placówek zlokalizowanych poza gminą Brochów. Samo dowożenie uczniów do szkół wraz z wszystkimi pochodnymi) pochłonie w tym roku 409 113 zł, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 29 060,00 zł, zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 229 762 zł. 40 200 złotych przeznaczono jako wkład własny do przedsięwzięcia pn. „Kalejdoskop wiedzy w Gminie Brochów”.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego planuje się wydać 184 tysiące zł, a w ramach kultury fizycznej 500 tysięcy na przebudowę kompleksu boisk piłkarskich oraz remont zaplecza sanitarnego w Brochowie i Janowie.

W ramach 123 tysięcy złotych na ochronę zdrowia 50 tysięcy to zakup unitu stomatologicznego” do Gminnego Centrum Medycznego w Brochowie.

114 tysięcy złotych zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,

Największą pozycją w budżecie są środki na pomoc społeczną. Ogółem przeznaczono na te cele 6 076 562 złote.

Andrzej Wach

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)