Gospodarka komunalna w gminie

????????????????????????????????????

Na ostatniej sesji Rady Gminy swoje sprawozdania z pracy w roku 2016 złożył kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Artur Krawczyk. Przedmiotem działalności Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej jest zaopatrzenie mieszkańców w wodę i odprowadzanie ścieków. W zakres działalności GZGK wchodzi także koszenie poboczy, zbieranie popiołów, wycinka krzaków oraz drobne naprawy dróg i uzupełnianie oznakowań.
Na terenie gminy z usług wodociągowych korzysta 74,33%, a z usług kanalizacyjnych 42,61% mieszkańców. Plan przychodów GZGK wynosił 993 000 zł i został zrealizowany w 2016 roku w wysokości 946 635 zł, to jest w 95,33%, w tym 805 002 zł ze sprzedaży wody i ścieków, 138 888 zł z dotacji z budżetu gminy i 2 743,37 zł z innych wpływów.
Woda i ścieki
Zestawienie ilości sprzedanej wody wykazuje stały wzrost – w 2013 roku dostarczono jej 85,7 tys. metrów sześciennych, a w roku 2016 już 113,9 tys. m³.
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej zakupił w 2016 roku 283 wodomierze dla miejscowości Plecewice, Wólka Smolana i Olszowiec. Zakupiono też 10 hydrantów, które zostały wymienione na terenie gminy. Wydatki na te cele wyniosły 22 309 zł. Zakupiono awaryjny kompresor dla stacji uzdatniania wody w Konarach za 1 171 zł, okresowy przegląd agregatu kosztował 1 955 zł.
W ramach prac kanalizacyjnych oprócz napraw bieżących udało się za 25 852 zł wyremontować przepompownię, założyć filtry podwłazowe oraz naprawić i wymienić część pomp w przepompowniach.
Oczyszczalnia w Janowie, która została zmodernizowana w 2011 roku, także wymagała napraw i przeglądów. Z tego tytułu oprócz kosztów normalnej obsługi GZGK musiał wykonać remonty dmuchaw, kompresora i sterownika na ogólną sumę 26 315 zł.
Z pozyskanych pieniędzy udało się zakupić sprzęt konieczny dla modernizacji wyposażenia – wóz asenizacyjny, WUKO, rębak do gałęzi i zadymiarkę kanałową za 89 703 zł. Sprzęt ten pozwoli zakładowi na szybsze i skuteczniejsze usuwanie awarii, a także poprawi jakość świadczonych usług. Jak stwierdził kierownik Krawczyk, pierwszy raz od wielu lat GZGK zaczął modernizować swoją jednostkę.
Udało się również zmniejszyć znacznie koszty energii elektrycznej. Koszt zakupu energii elektrycznej w 2016 roku zamknął się w kwocie 122 773 zł, w stosunku do roku wcześniejszego zmalał o 7,4%. Na 2017 rok weszły kolejne aneksy umów na dostawę energii, co gwarantuje utrzymanie wydatków na podobnym poziomie.

Plany na przyszłość
W ciągu najbliższych lat zakład przewiduje m.in. naprawę przepompowni, przeglądy studzienek i szczelności kanalizacji ciśnieniowej, wymianę 1 100 wodomierzy. Jest to tym ważniejsze, że kolejne wymiany kompleksowe wodomierzy miały wpływ na sprzedaż wody. W wyniku wszystkich tych działań po zamknięciu roku GZGK wypracował nadwyżkę środków obrotowych w kwocie 38 667 zł.
Jak podsumowali radni przyjmując raport kierownika zakładu, można uznać, że Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej zrealizował wszystkie cele, jakie zostały przed nim postawione. Rok 2017 i kolejne są zapowiedzią kontynuacji działań zmierzających do jak najlepszego wykorzystania jego potencjału.
Andrzej Wach

Powiązane artykuły

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)