Nowy skarbnik gminy Brochów

skarbnikBrochw-HannaWawrzyn

Dwóch zmian w ciągu miesiąca dokonali radni gminy na stanowisku skarbnika gminy. Po rezygnacji Moniki Zalewskiej od 17 lipca jej obowiązki pełniła tymczasowo Grażyna Wójcik. I na ostatniej, XXXII sesji Rady Gminy, która odbyła się 31 lipca, zastąpiła ją Hanna Jadwiga Wawrzyn. Nowa skarbnik ukończyła ekonomiczne wyższe studia zawodowe oraz Wydział Zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku finanse i rachunkowość.

Wójt Piotr Szymański, sekretarz Wioletta Dobrowolska i przewodniczący Rady Gminy Tomasz Staszewski gratulowali ustępującej Grażynie Wójcik jej krótkiego, ale jak mówił wójt, znaczącego wkładu w urealnienie, uporządkowanie i zachowanie ciągłości budżetu gminy. A dowodem wdzięczności były doniczkowe storczyki dla obydwu pań.

O pieniądzach

Radni przyjęli uchwały zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2030 oraz budżet gminy w roku 2017.

W uchwale zwiększono dochody budżetu o kwotę 496 312 złotych, dochody majątkowe o 120 tys. zł i dochody bieżące o 376 312 zł, zmniejszając o łączną kwotę 290 tys. zł. Plan dochodów gminy na ten rok wynosi po zmianach ogółem 18 406 318 zł.

Natomiast plan wydatków wynosi 18 936 396 zł, w tym zwiększono wydatki ogólne o 564 312 zł, wydatki bieżące o 234 312 zł i majątkowe o 330 tys. zł.

Różnica miedzy wydatkami a dochodami wynosi teraz 530 tys. zł i jest deficytem, który będzie pokryty dochodami z tytułu długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 200 tys. zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 330 tys. zł.

Pozyskane dotacje

Krótkie sprawozdanie wójta Piotra Szymańskiego z prac międzysesyjnych spowodowane było tylko dwutygodniową przerwą od ostatniej sesji. Wójt mówił o otrzymanej dotacji na zakup bojowego samochodu pożarniczego dla OSP Brochów. 21 lipca wójt wraz z Gminnym Komendantem Ochotniczej Straży Pożarnej Marcinem Nawrockim podpisał umowę na zakup nowego samochodu marki MAN TGM 18.340 4×4. Wartość przetargowa samochodu wraz w doposażeniem to 843 tys. zł, a gmina Brochów pozyskała środki zewnętrzne na ten zakup w wysokości 690 tys. zł.

Kończą się prace przy remoncie mostu na kanale Kromnowskim w Nowej Wsi Śladów. Na ten cel pozyskana została dotacja w wysokości 1 150 tys. zł ze środków kryzysowych wojewody mazowieckiego.

Kolejne pieniądze, które wpłynęły na konto gminy, to dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego i z Ministerstwa Oświaty o łącznej wysokości 1 080 tys. zł. Przeznaczono ją na realizację projektu pod nazwą Kalejdoskop Wiedzy.

Jak mówiła na poprzedniej sesji sekretarz gminy Wioletta Dobrowolska, jest to projekt, który będzie realizowany we wszystkich trzech gminnych szkołach, a skorzystać z niego będą mogli zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Projekt będzie bardzo zróżnicowany i obejmował będzie zajęcia i szkolenia rozwijające wiedzę i zainteresowania. Będą również zakupione różne sprzęty edukacyjne, komputerowe, a łącznie na uzupełnienie i doposażenie szkolnych pracowni komputerowych, przyrodniczych, językowych zostanie przeznaczonych 250 tysięcy złotych. Projekt rusza we wrześniu tego roku i będzie trwał dwa lata.

Drogi, drogi, drogi…

Główne interpelacje i i pytania radnych i sołtysów dotyczyły stanu dróg gminnych, zakrzaczeń i zadrzewień, które w tym roku np. w Kromnowie utrudniają dojazd straży pożarnej do istniejącej tam przepompowni. Część z nich, jak tłumaczyła Agnieszka Walisiewicz, znajduje się w gestii właścicieli linii energetycznych, którzy w celu ich uporządkowania muszą powiadomić mieszkańców o lokalnych włączeniach prądu przed obcinaniem takich przyrostów, a część stanowią pobocza dróg powiatowych i wojewódzkich, o których uprzątniecie gmina wnioskuje.

Kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Artur Krawczyk mówił, że sukcesywnie prowadzona jest wycinka takich przyrostów przy drogach gminnych i regulacja poboczy, także koszenie trawy przy pomniku nad Wisłą.

Michał Szymański apelował o położenie destruktu na 150-metrowych odcinku drogi w Łasicach, a Leszek Jaczyński pytał o postęp prac przy boisku w Wólce Smolanej. Wójt odpowiadając na to stwierdził, że aby poszerzyć boisko trzeba zasypać znajdujące się tam zagłębienie, następnie to ubić i wyrównać. Powinno to nastąpić do końca sierpnia.

Andrzej Wach

Powiązane artykuły

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)