Inwestycje w 2018 roku w gminie Iłów

calculator-385506_960_720

Budżet gminy Iłów na rok 2018 przyjęty przez Radę Gminy 19 grudnia 2017 roku określa m.in. plan wydatków majątkowych przeznaczonych na finansowanie inwestycji. Niewątpliwie to właśnie od nich zależy standard życia mieszkańców, którego poprawę wymusza postęp. Jakie zatem plany mają władze gminy wobec jej rozwoju?

„Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w gminie Iłów i Słubice”. To największa inwestycja, jaką planuje się w 2018 roku. Zadanie będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, na które gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 6 069 447 zł. Celem projektu jest m.in. zwiększenie udziału OZE w ogólnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz ograniczenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery na terenie wymienionych gmin. Realizacja polegać będzie na budowie małych źródeł energii zlokalizowanych w miejscu zamieszkania odbiorców.

„Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków” to zadanie, którego realizację rozpoczęto w roku 2017 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem jest poprawa warunków życia mieszkańców w północnej części gminy. Na kontynuację inwestycji zaplanowano kwotę 1 340 tys. zł.

„Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lubatka” ma na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Na ten cel ma być wydatkowana kwota 50 tysięcy zł.

„Poprawa infrastruktury drogowej” – to zadanie, które gmina kontynuuje rokrocznie. W roku 2018 do przebudowy zakwalifikowano drogi gminne w miejscowościach: Giżyczki, Lubatka, Brzozów A, Henryków o łącznej wartości 380 tysięcy zł.

Do realizacji w nowym budżecie zapisano także „Przebudowę garażu OSP Giżyce” oraz „Wymianę pokrycia dachowego OSP Łaziska” o łącznej wartości 20 tysięcy zł.

„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brzozowie Starym obejmująca budowę sali gimnastycznej z łącznikiem, rozbudowę wejścia do szkoły oraz budowę parkingu i drogi wewnętrznej” ucieszy najbardziej społeczność brzozowskiej szkoły. Placówka boryka się bowiem z problemem braku sali gimnastycznej, co w kontekście zwiększenia liczby oddziałów stało się sprawą pilną. Odbiorcy tego projektu muszą się jednak uzbroić w cierpliwość, gdyż chodzi o dużą i kosztowną inwestycję, która siłą rzeczy musi być rozłożona w czasie. Władze gminy mają jednak świadomość, że jest to inwestycja, którą od dawna wymienia się jako konieczną. Zadanie ma bowiem na celu usprawnienie funkcjonowania i zaspokajania potrzeb dużej społeczności zamieszkałej w obwodzie szkoły.

Joanna Kudarewko

Powiązane artykuły

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)