Policyjny raport

????????????????????????????????????

Komendant iłowskiego komisariatu aspirant sztabowy Marek Jakubowski przedstawił radnym na ostatniej sesji sprawozdanie dotyczące stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2016 r. oraz efektywności zwalczania i zapobiegania przestępstw i wykroczeń na terenie gminy.

Jak z niego wynika, na terenie gminy znajduje się 56 miejscowości zgrupowanych w 40 sołectwach i zamieszkałych przez około 6 300 mieszkańców.
Do głównych zagrożeń na terenie gminy w ubiegłym roku komendant zaliczył m.in. wypadki drogowe, których było 12 (w tym 4 ze skutkiem śmiertelnym) oraz 32 kolizje. Do zdarzeń tych dochodzi z uwagi na intensywny ruch na szlakach komunikacyjnych oraz często rażące naruszanie przepisów ruchu drogowego, Jak ocenił, do zdarzeń tych dochodzi z uwagi na intensywny ruch na szlakach komunikacyjnych oraz często rażące naruszanie przepisów ruchu drogowego.

Dochodzenia i śledztwa

Było także 6 kradzieży i włamań, natomiast nie wystąpiło zagrożenie powodziowe.
W roku 2016 funkcjonariusze posterunku policji w Iłowie przeprowadzili 50 postępowań przygotowawczych (w roku 2015 – 51) oraz 32 postępowania sprawdzające , zakończone wydaniem postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia lub umorzeniu przed wszczęciem (w roku 2015 – 25).
Z ogólnej liczby 50 dochodzeń i śledztw odnotowano 12 (2015 – 5) wypadków drogowych, w tym 4 ze skutkiem śmiertelnym przy dwóch takich przypadkach w roku poprzednim, kradzieże i kradzieże z włamaniem – 6 (13), oszustw – 6 (7), zatrzymano 8 (7) nietrzeźwych kierujących, odnotowano 4 (4) naruszenia zakazu sądowego, 5 uszkodzeń mienia (w tym trzy pożary) oraz dwa rozboje. Odnotowano 3 przypadki posiadania narkotyków oraz 10 (7) przypadków przemocy w rodzinie.
W porównaniu do roku 2015 inne wskaźniki statystyczne to dynamika ogólna (2016 – 98 proc., 2015 – 56 proc.), dynamika przestępstw kryminalnych (92 proc.- 68 proc.), wykrywalność ogólna (85 proc.- 69 proc.), przestępstwa wykryte ogółem (35 – 38), przestępstwa wykryte kryminalne (11 – 25), wykrywalność w kryminalnych (64,7 proc. – 64 proc.), podejrzani ogółem (23 – 24), podejrzani nieletni (3 – 6), czyny nieletnich (4 – 4) i wnioski o ukaranie do Sądu dla Nieletnich (4 – 5) .

Więcej wykroczeń
W roku 2016 przeprowadzono 55 (44) postępowań wyjaśniających w sprawach o wykroczenia; z tej liczby 35 (26) zostało zakończonych przesłaniem do Sądu wniosku o ukaranie, 12 (18) zostało umorzonych z braku znamion wykroczenia lub niewykrycia sprawcy a w 8 przypadkach nałożono mandaty.
Ponadto nałożono 60 (72) mandatów karnych na łączną kwotę 9 400 zł, (11 300zł ) i udzielili 39 (121) pouczeń.
Inne czynności prewencyjne to m.in. zatrzymanie 4 (9) osób poszukiwanych, 371 (440) czynności zlecone przez jednostki policji lub na rzecz uprawnionych podmiotów, 200 (293) interwencji, 2 (2) zatrzymanych na gorącym uczynku, 2 (8) zatrzymanych nietrzeźwych kierujących, 1 165 (1 686) wylegitymowanych osób, 10 (15) zatrzymanych dowodów rejestracyjnych i 1 (3) zatrzymane prawo jazdy.

Nie jest źle, ale może być lepiej
Analizując te zestawienie komendant Jakubowski stwierdził, że w roku 2016 utrzymana została tendencja spadkowa dynamiki ogólnej oraz dynamiki przestępstw kryminalnych przy jednoczesnym utrzymaniu na podobnym poziomie bądź wzroście wykrywalności ogólnej i w poszczególnych kategoriach. Należy jednak nadal prowadzić działania prewencyjne zapobiegające dokonywaniu przestępstw, koniecznym jest zwiększenie nadzoru policji nad osobami powracającymi do społeczeństwa po odbyciu kar pozbawienia wolności. Należy również prowadzić działania profilaktyczne, mające na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zagrożeń wszelkiego rodzaju przestępczością, a wśród młodzieży szkolnej na przestępczość narkotykową, używanie tzw. dopalaczy oraz zagrożeń związanych z użytkowaniem sieci internetowych. Ponadto działania policji powinny być ukierunkowane na systematyczne eliminowanie z ruchu drogowego nietrzeźwych kierujących, ujawnianie i dyscyplinowanie osób naruszających ład i porządek publiczny. Niezwykle ważnym aspektem poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy Iłów są również możliwie częste kontrole dokonywane przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego w miejscach, gdzie dochodzi do znaczących przekroczeń prędkości oraz innych naruszeń przepisów w kontekście utrzymującego się wysokiego poziomu zdarzeń drogowych.
Andrzej Wach

Powiązane artykuły

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)