Młodzieszyn artykułów

echopowiatu_Monika_Pietrzyk

Pierwsze absolutorium

Tak jak w ubiegłym, tak i w tym roku młodzieszyńscy radni jako pierwsi w powiecie podsumowali rok 2016. A efektem tego było jednogłośne udzielenie w poniedziałek 15 maja na XXXIII sesji Rady Gminy absolutorium wójtowi gminy Monice Pietrzyk. Absolutorium jest to akt Rady Gminy wyrażający pozytywną ocenę działalności finansowej w ciągu całego 2016 roku. Decyzja

echopowiatu

Wnioski i dotacje

Na ostatniej sesji wójt Monika Pietrzyk przedstawiła stan prawny i zaangażowanie w realizację planowanych przedsięwzięć. A jest ich niemało. Gmina otrzymała już promesy dotacji na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP. Będzie to 29 882 przy całkowitej wartości zakupu 59 764 złote. Natomiast aż 99 670 zł (wartość całkowita 110 745 zł) dostanie na budowę infrastruktury służącej edukacji przyrodniczej.

echo_powiatu_młodzieszyn_100

100 tysięcy dofinansowania na przyrodę

Jak poinformowała nas wójt Monika Pietrzyk, gmina Młodzieszyn otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie promesę na dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa infrastruktury terenowej służącej edukacji przyrodniczej w miejscowości Młodzieszyn” w wysokości 99 670,97 zł, co stanowi 90 % kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia. Celem zadania jest utworzenie bazy edukacyjnej przy Szkole

echopowiatu_smieci_worek

Śmieci wezmą za darmo

Od 2013 r. Gmina Młodzieszyn jest objęta systemem segregacji odpadów. Selektywnie zbieramy przede wszystkim papier, szkło oraz tworzywa sztuczne. Oprócz odbioru odpadów segregowanych, Firma ENERIS Surowce S.A. jest zobowiązana także do nieodpłatnego odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót, nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót u

????????????????????????????????????

“Szkolna” sesja

W poniedziałek 27 marca w gościnnej sali Gminnego Ośrodka Kultury odbyła się kolejna, XXXII sesja Rady Gminy. Zgodnie z oświatową ustawą każda gmina musiała do końca marca przyjąć projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Jednocześnie radni ustalili kryteria i liczbę punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

echopowiatu_GOPS_Mlodzieszyn

Prawie 3 miliony w GOPS

Komisja Rewizyjna Rady Gminy kontrole finansowe gminnych placówek zakończyła w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Realizuje on zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, zasiłków celowych, okresowych, stałych, usług opiekuńczych i specjalistycznych, funduszu alimentacyjnego, ubezpieczenia zdrowotnego, pieczy zastępczej w tym asystent rodziny, dożywienie, Karta Dużej Rodziny oraz zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie polegające na obsłudze administracyjnej

echopowiatu_malzenstwa_mlodzieszyn

Pół wieku miłości

  „Tylko serce czyste może w pełni dokonać wielkiego dzieła miłości, jakim jest małżeństwo” Jan Paweł II Złote Gody – to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół, to 50 lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego. Prawdziwe zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe trudności, by po latach

echopowiatu_biblioteka_mlodzieszyn

Biblioteka po kontroli

  Informowaliśmy już o kontrolach Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w gminnych jednostkach organizacyjnych. Jak mówił przewodniczący komisji Filip Kopka, pierwszą z nich była Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie. Jej budżet wynosił  296 810 zł, w tym dotacja z budżetu gminy to 289 989 zł, dotacja celowa z Fundacji Orange 1 120 zł i dotacja celowa

echopowiatu_woda

Zdrowa woda w gminie

  W związku z wieloma pytaniami mieszkańców dotyczącymi jakości wody w gminnym wodociągu wójt Monika Pietrzyk zleciła wykonanie badań jakościowych. Badania przeprowadziły Laboratorium Badania Wód Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Płocku oraz Laboratorium Wodno-Ściekowe Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Sp. z o.o. Próbki pobrane zostały w kuchni Gimnazjum w Młodzieszynie, pomieszczeniu socjalnym oczyszczalni  ścieków oraz

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Komisyjne kontrole

Rada Gminy przyjęła przedstawione przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Filipa Kopkę sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli w jednostkach organizacyjnych gminy. Bardzo obszerny dokument świadczy o poważnym podejściu komisji do tematu, a wyniki mogą być podstawą do analizy działalności poszczególnych ośrodków. A kontrolowane były młodzieszyńskie jednostki gminne – Biblioteka Publiczna, Ośrodek Kultury, Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, Zakład Gospodarki Komunalnej,