Inwestycyjne obligacje

echopowiatu_Inwestycyjne_obligacje

W poniedziałek 4 grudnia 2017 r. odbyła się XLI w tej kadencji sesja Rady Gminy. Głównym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Jak mówiła skarbnik Małgorzata Zawadzka, gmina otrzymała z budżetu wojewody 570 tysięcy złotych dotacji na odbudowę dwóch odcinków dróg gminnych – ulicy Kruczej w Młodzieszynie i drogi w Kamionie (tzw. „stara pięćdziesiątka”). Wkład gminy w tę modernizację wynosi 600 tysięcy złotych i na tę sumę jeszcze w tym roku wyemitowane zostaną obligacje. Pozostałe, w wysokości 2 800 000 złotych, to wkład gminy w przyszłoroczne inwestycje, na które ogółem gmina ma wydać łącznie 3 773 000 złotych.

Rewitalizacja gminy

Grażyna Kiszelewska przedstawiła przyjęty przez radnych lokalny Programu Rewitalizacji gminy Młodzieszyn na lata 2017-2023. Składa się on z trzech obszarów – Młodzieszyn Centrum, Janów i Witkowice. Celem tego programu jest poprawa warunków życia oraz zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru rewitalizacji. W dokumencie wymieniono projekty rewitalizacyjne, które mają przyczynić się do osiągnięcia tych celów, m.in. organizacja imprezy plenerowej na stadionie w Młodzieszynie, kurs udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego dla OSP Witkowice, aktywizacja osób wykluczonych społecznie, modernizacja Domu Nauczyciela i budynku OSP w Młodzieszynie, rewitalizacja parku przy Urzędzie Gminy oraz przy Domu Nauczyciela, budowa siłowni zewnętrznych w Janowie i Młodzieszynie, termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Janowie oraz przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Młodzieszynie.

Zmiany w planie

Radni postanowili wyrazić zgodę na przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Bibiampolu i Młodzieszynie. Dotyczy to głownie zmiany plany z funkcji rolniczej na możliwość zabudowy. Jak mówiła wójt Monika Pietrzyk, wpływa na to także nowe osadnictwo na tych terenach i możliwość pozyskiwania inwestorów zwłaszcza, że dotychczasowe plany przyjmowane były jeszcze w roku 1996. Jeden z inwestorów zwrócił się np. do gminy o zezwolenie na budowę hali wysokoprodukcyjnej – do 18 metrów.

Po krótkim sprawozdaniu wójt Moniki Pietrzyk z prac międzysesyjnych (od ostatniej sesji minęły tylko dwa tygodnie) zgromadzeni dyskutowali jak prawie na każdej sesji o stanie dróg gminnych, Jesienno-zimowe pogody nie pozawalają na modernizacje, ale koniecznie trzeba prowadzić bieżące remonty, żeby nie doprowadzić do ich degradacji, a fundusze sołeckie na to nie wystarczają i destrukt się wykrusza.

O drogach, inwestycjach i budżecie na rok przyszły radni rozmawiać będą jeszcze w tym roku, bowiem przewodnicząca rady Joanna Zimniak zwołała następne posiedzenie na poniedziałek 18 grudnia. Program przewiduje również przyjęcie Gminnego Programu Wspieranie Rodziny na lata 2018 – 2029 oraz zmiany w tegorocznym budżecie. Na zakończenie spotkania zebrani podzielą się wigilijnym opłatkiem.

Andrzej Wach

Powiązane artykuły

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)