Prawie 3 miliony w GOPS

echopowiatu_GOPS_Mlodzieszyn

Komisja Rewizyjna Rady Gminy kontrole finansowe gminnych placówek zakończyła w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Realizuje on zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, zasiłków celowych, okresowych, stałych, usług opiekuńczych i specjalistycznych, funduszu alimentacyjnego, ubezpieczenia zdrowotnego, pieczy zastępczej w tym asystent rodziny, dożywienie, Karta Dużej Rodziny oraz zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie polegające na obsłudze administracyjnej Zespołu Interdyscyplinarnego.
W 2015 roku w GOPS wydatkowano ogółem kwotę 2 838 658 zł. Wśród najważniejszych zadań były świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na które wydano kwotę 1 823 011 zł. W ramach tych świadczeń i składek wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 250 rodzin na kwotę 890 726 zł., w tym świadczenia opiekuńcze (zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne) – 2 097 na kwotę 559 931 zł; jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka dla 33 rodzin na kwotę 33 tys. zł.; składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 54 tys. zł.; fundusz alimentacyjny dla 22 rodzin – 173 800 zł.; zasiłki dla opiekuna 56 870 (dla 10 rodzin – 110 świadczeń); koszty związane z obsługą i zatrudnieniem jednej osoby na etat i 1 osoby na umowę zlecenie do realizacji zadania – 47 422 zł; składki na ubezpieczenia zdrowotne 5 763 zł.
Na zasiłki i pomoc w naturze wykorzystano 90 507 zł, z tego na wypłatę zasiłków okresowych z otrzymanej dotacji wydatkowano 23 466 zł dla 12 rodzin, a na wypłatę zasiłków celowych ze środków własnych dla 183 rodzin kwotę 67 032 zł.
Na zasiłki stałe wydatkowano 138 546 zł dla 30 rodzin, w tym składka zdrowotna opłacana od świadczeniobiorców zasiłków stałych wyniosła 11 426 zł, a na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 84 760 zł.
Świadczone były usługi opiekuńcze u 17 osób wymagających pomocy drugiej osoby i wydatkowano na to 41 727 zł w ramach środków własnych, ponadto poniesione koszty wynagrodzenia i pochodnych dla 1 opiekunki, specjalistycznych usług opiekuńczych w wys. 40 412 zł w ramach środków zleconych. W ramach dożywiania wydatkowano ze środków własnych kwotę w wys. 168 tys. zł. dla 327 osób objętych programem, w tym 196 dzieci.
Na samą działalność Ośrodka wykorzystano kwotę 457 852 zł. Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 407 328 zł. Z otrzymanej dodatkowo dotacji z budżetu państwa na doposażenie siedziby GOPS za 15 tys. zł kupiono meble, programy komputerowe, centralę telefoniczną i materiały biurowe.

Powiązane artykuły

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)