Rozliczony rok

echopowiatu_rybno_sesja_kwiecien

Sprawozdania z działalności w 2015 roku gminnych placówek były wiodącym tematem obrad XVII sesji Rady Gminy, która odbyła się 22 kwietnia.
Radni zapoznali się ze sprawozdaniem i ocenili pozytywnie ubiegłoroczną roczną pracę posterunku policji w Młodzieszynie, który w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego obsługuje także rejon gminy Rybno.
Przewodnicząca Henryka Jędrzejczak przedstawiła informację o stanie ochrony przeciwpożarowej za rok 2015. Jak twierdzi wójt Grzegorz Kropiak, przed każdą sesją odbywają się posiedzenia komisji problemowych Rady, a wszyscy radni mogą wówczas dokładnie zapoznać się z materiałami i uzyskać wszelkie potrzebne informacje. Dlatego zarówno sprawozdania policji, strażaków jak i następne – z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przeszły bez dyskusji.
Podobnie jak przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie wraz z wykazem potrzeb na rok 2016 oraz ocena Zasobów Pomocy Społecznej wraz z prognozą na lata 2016 i 2017.
Dyrektor Albert Szułczyński przekazał informację z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie za 2015 rok. Radni zastanawiali się nad możliwościami zmniejszenia kosztów pracy dźwigu osobowego, który wykorzystywany jest sporadycznie, a koszt jego utrzymania i konserwacji są niewspółmiernie wysokie. Dyrektor tłumaczył, że w okolicy trudno znaleźć osobę lub firmę, która miałaby uprawnienia do wykonywania tego typu prac.
Z kolei słowa pochwały usłyszał za bardzo dobre wskaźniki czytelnicze. Do biblioteki zapisanych jest 802 czytelników, co stanowi 26 proc. mieszkańców gminy. Najlepszy w powiecie jest też wskaźnik zakupu nowych książek, który wynosi 36 woluminów na 100 mieszkańców gminy.
Przyjęto zmianę uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i uchwały budżetowej gminy. Jak podkreślał wójt Kropiak, jeszcze w grudniu budżet gminy wynosił 10 milionów, teraz po zmianach jest już 13 061 718 złotych. O 40 tys. zł zwiększono wydatki na II etap budowy systemu gospodarki wodno-ściekowej. W latach 2016 – 2018 planowana jest budowa budynku socjalnego w Ludwikowie, przedszkola w Rybnie, rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP w Cyprianach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską,termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku oraz przebudowa drogi gminnej w Złotej.
W tym roku skończy się przebudowa drogi Szwarocin Stary – Złota, a w 2017 przebudowa trasy autobusu szkolnego dla poprawy bezpieczeństwa uczniów.
Sesję zakończyły informacja wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
Na pytania zebranych i o staraniach MIR zmierzających do poprawy bytu odpowiadał także Zbigniew Tomaszewski, członek zarządu Mazowieckiej Izby Rolniczej. Pytania dotyczyły głównie nowych ustaw sejmowych dotyczących sfery handlu ziemią i lasami oraz systemu dopłat unijnych.
Andrzej Wach

Powiązane artykuły

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)