162 tysiące dla organizacji pozarządowych

echopowiatu_pieniadze

162 200 złotych przeznaczyła na przyszły rok gmina Sochaczew na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Pieniądze zostaną rozdzielone w ramach otwartych konkursów ofert na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 17 200 zł, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, szczególnie poprzez wsparcie rozwoju i uzdolnień sportowych dzieci i młodzieży oraz organizowanie zawodów sportowych i współzawodnictwa sportowego -140 000 zł i na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – 5 000 zł. Rada Gminy uchwaliła roczny Program współpracy z NGO, który został opracowany na podstawie zakresu zadań publicznych określonych w ustawie oraz zdiagnozowanych potrzeb na realizację zadań w gminie Sochaczew. Program poddano konsultacjom społecznym, nie zgłoszono żadnych uwag, zatem w przygotowanej przez Urząd formie trafił pod głosowanie i został jednogłośnie przyjęty.
IG

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)