Pieniądze, grunty i sprzeciw wobec zmian

echopowiatu_teresin_sesja_smieci

Na ostatniej sesji teresińscy radni rozpatrywali kilkanaście uchwał. Przyjęli program opieki nad bezdomnymi zwierzętami, w programie znalazły się zadania gminy odnośnie zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, również opieka nad wolno żyjącymi zwierzętami, a także odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im całodobowej opieki weterynaryjnej.
Kolejna sprawa, którą zajęli się radni, to było przejęcie jako zadanie gminy zarządzania drogami krajowymi w zakresie przystanków autobusowych, zlokalizowanych w ciągu dróg na terenie gminy Teresin. Taki obowiązek spoczywa na gminie. W sumie Teresin zarządzać będzie ośmioma przystankami na DK 50 i DK 92.
Radni zajęli się też nieruchomościami należącymi do gminy. Chodzi o zamianę gruntów między gminą a właścicielem w Izbiskach, w celu polepszenia warunków budowy drogi gminnej. Gmina podjęła też uchwałę zamiany gruntów pod budowę gminnej oczyszczalni ścieków.
Radni pochylili się też nad dostosowaniem nowej sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowej ustawy oświatowej. Uchwała określa rodzaje szkół z terminem ich funkcjonowanie. Kolejna uchwała związana z oświatą dotyczyła dotacji dla niepublicznych przedszkoli. Radni podnieśli dotację z 75 do 90 procent.
Dokonano zmian w budżecie. Rada postanowiła też skontrolować program 500+ na terenie gminy.
Zdecydowano też o udzieleniu pomocy finansowej powiatowi sochaczewskiemu w zakresie inwestycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej w Elżbietowie. Droga będzie poszerzona i zyska pobocze.
Najważniejszym punktem sesji było podjęcie uchwały w sprawie sprzeciwu wobec zmian w prawie dotyczących samorządów. Radni wyrazili w uchwale swoje stanowisko. Nie zgadzają się na zmiany jakie proponuje rząd. A chodzi o ograniczenie kadencyjności wójtów do dwóch kadencji. Projekt zostanie wysłany do parlamentu i prezydenta RP jako sprzeciw wobec ingerencji w konstytucję, w suwerena, jakimi są wspólnoty samorządowe polskich gmin.
Paweł Pajka

Powiązane artykuły

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)