Regulaminy


REGULAMIN SERWISU ECHO POWIATU

Przeczytaj uważnie, zanim zaczniesz korzystać z serwisu Echa Powiatu – echopowiatu.pl. Zawsze aktualnie obowiązujący zbiór zasad panujących na portalu Echa Powiatu, znajdziesz na echopowiatu.pl

 1. Wydawcą portalu Echo Powiatu jest PPHU LORIKON SC Skumiał Iwona, Skumiał Paweł z siedzibą w Sochaczewie, ul. Narutowicza 1, 96-500 Sochaczew, wpisaną do KRS, NIP: 5, REGON:
 2. Na portalu, poza materiałami redakcyjnymi, publikowane są treści współpracowników, parterów, blogerów, reklamodawców tygodnika i portalu. Materiały sponsorowane, w każdym przypadku publikacji, są oznaczane jako treści sponsorowane. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści w nich zawarte.
 3. Wydawca zastrzega sobie wyłączne prawo do dalszego rozpowszechniania treści zawartych serwisach publikowanych pod adresem echopowiatu.pl oraz na innych subdomenach serwisu. Każdorazowe powielenie treści i dalsza jej redystrybucja wymaga pisemnej, bądź ustnej zgody redakcji lub wydawcy, lub zamieszczenie aktywnego łącza internetowego, kierującego bezpośrednio do miejsca, w którym dana treść została opublikowana.
 4. Redakcja zastrzega sobie wyłączne, samodzielne prawo do redagowania, skracania i opracowywania materiałów przesyłanych do redakcji portalu.
 5. Wydawca wyklucza możliwość wypłaty wynagrodzenia za publikację jakiegokolwiek materiału nadesłanego do redakcji portalu/tygodnika, który wcześniej nie był zamówiony.
 6. W ramach portalu, wydawca pozwala na dyskutowanie i komentowanie treści w nim zawartych. Wydawca zastrzega sobie możliwość kasowania wpisów niezgodnych polskim prawem, obraźliwych, łamiących zasady dobrego obyczaju, sprzecznych z zasadami netykiety, umieszczanych pod obraźliwym identyfikatorem. Ponadto wydawca zastrzega sobie wyłączne prawo do kasowania komentarzy o charakterze promocyjnym i reklamowym, oraz zawierające linki do serwisów zewnętrznych, nieodnoszące się do treści artykułu czy nieadekwatne do prowadzonej w komentarzach dyskusji. Zabronione jest także zamieszczanie w komentarzach treści chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania, publikujący nie jest upoważniony.
 7. Wydawca, ani redakcja serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Osoba, która tworzy komentarz obrażający osoby publiczne, inne narodowości, religie i rasy ludzkie, lub zawierający informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby, naraża się na odpowiedzialność karną lub cywilną. Wszystkie osoby, według których ich prawa zostały naruszone przez treść komentarzy, prosimy o kontakt z redakcją.
 8. Umieszczając komentarz, komentujący wyraża zgodę na umieszczanie tych treści, w dowolnie przetworzonej formie określonej przez wydawcę.
 9. Komentujący ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej usunięcia komentarza. Każda reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie, po przesłaniu przez komentującego zgłoszenia reklamacji na adres mailowy redakcja@echopowiatu.pl.
 10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 11. W wszelkich sprawach budzących wątpliwości prosimy o kontakt mailowy a dotyczących działalności serwisu echopowiatu.pl prosimy o kontakt pod adresem mailowym redakcja@echopowiatu.pl.

Cookies

Serwis automatycznie nie zbiera żadnych informacji, z wyjątkiem tych zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu, wydawca portalu echopowiatu.pl, PPHU LORIKON SC Skumiał Iwona, Skumiał Paweł z siedzibą w Sochaczewie, ul. Narutowicza 1, 96-500 Sochaczew

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk;
 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać swoich danych przy komentowaniu artykułu;
 • wyświetlania reklam w spersonalizowany sposób.

Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmienić te ustawienia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ „TAJEMNICZY KLIENT”

1. Nazwa Konkursu
Konkurs prowadzony jest pod nazwa „Tajemniczy Klient”, dalej zwany „Konkursem”.

2. Organizator Konkursu
2.1 Organizatorem Konkursu jest wydawca Echa Powiatu – PPHU LORIKON Skumiał Iwona, Skumiał Paweł, 96-500 Sochaczew, ul. Narutowicza 1

3. Miejsce i czas trwania Konkursu
3.1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia 2014 roku i trwać będzie do dnia 31 maja 2014 roku, który jest ostatecznym dniem przeprowadzania wizyt kontrolnych, o których mowa w pkt. 4.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia Konkursu w dowolnym momencie.

3.2. Konkurs prowadzony będzie na terenie całego powiatu sochaczewskiego i gminy Kampinos, w ogólnodostępnych punktach sprzedaży tygodnika „Echo Powiatu” Organizatora znajdujących się na wykazie punktów sporządzonym przez Organizatora, według zastosowanych przez niego kryteriów wyboru.

4. Warunki uczestnictwa w Konkursie
4.1. W Konkursie może wziąć udział wymieniona w wykazie Uczestników Konkursu – Punktów Sprzedaży Produktu osoba (-y), będąca sprzedawca produktów Organizatora.

4.2. Pracownikom Organizatora oraz podmiotów którzy wykonują czynności na jego zlecenie, ich małżonkom, a także ich krewnym lub powinowatym w linii prostej, nie przysługuje prawo udziału w Konkursie.

4.3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

a. posiadanie w dostępnym asortymencie tygodnika „Echo Powiatu”;
b. odpowiednia ekspozycja „Echo Powiatu”, uwzględniająca wyeksponowanie produktu tygodnika względem innych tygodników, dobra widoczność tygodnika dla klientów;
c. prowadzenie rozmów z klientami na temat prasy lokalnej, zachęcanie do zakupu tygodnika „Echo Powiatu”

4.4. Spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 4.3. powyżej zostanie zweryfikowane podczas wizyt kontrolnych przeprowadzonych w wyznaczonych przez Organizatora według stosownych kryteriów punktach sprzedaży, przez osoby upoważnione przez Organizatora, podające się za „zwyczajnych” klientów, którzy ujawnia swoja tożsamość po zweryfikowaniu warunków określonych w pkt. 4.3. lit. a-d, dalej zwanymi „tajemniczymi klientami” lub „TK”.

4.5. Po każdej wizycie kontrolnej TK wypełni raport z wizyty. W jednym punkcie sprzedaży podczas jednej wizyty może zostać wypełniony tylko jeden raport.

4.6. Osoba fizyczna, o której mowa w pkt. 4.1. poprzez samo dokonanie czynności faktycznych, o których mowa w pkt. 4.3. lit. a-d, przyjmuje warunki Regulaminu, oraz staje się uczestnikiem Konkursu.

4.7. Po przeprowadzeniu wizyty kontrolnej, uczestnik Konkursu który spełnił warunki o których mowa w pkt. 4.3 lit. a-d, otrzyma nagrodę w postaci paczki upominkowej stanowiącej świadczenie wolne od podatku dochodowego na podstawie przepisu art. 21 ust. 68a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 14, bioz. 176 z pozn. zm.).

5. Nagrody w Konkursie
5.1. Nagrodą w Konkursie jest paczka upominkowa.

5.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród w czasie trwania Konkursu na inne, bez podawania przyczyn dokonanych zmian, jednakże z zastrzeżeniem,  że zmiana taka nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

5.3. Wydanie nagród zostanie dokonane zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym nagroda pieniężna zostanie pobrana tytułem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wygranych w celu dokonania rozliczenia.

6. Zasady przyznawania nagród w Konkursie
6.1. Komisja Konkursowa przyzna nagrodę osobom, które spełnią wszystkie warunki wymienione w pkt. 4.3. lit. a-c.

REGULAMIN PLEBISCYTU „Sołtys Roku”
I. Organizator plebiscytu „Sołtys Roku”
Organizatorem plebiscytu jest wydawca tygodnika „Echo Powiatu”, PPHU Lorikon S.C. Skumiał Iwona, Skumiał Paweł, ul. Narutowicza 1, 96-500 Sochaczew, zwany dalej Organizatorem.

II. Czas trwania plebiscytu
Plebiscyt ogłoszony zostanie na łamach „Echa Powiatu” i trwać będzie od 08.04.2014r. do 31.08.2014r.

III. Dane osobowe
Uczestnicy Plebiscytu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku, uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem plebiscytu „Sołtys Roku” przez Organizatora (administrator danych osobowych).

IV. Warunki głosowania.

1. Udział w Plebiscycie można wziąć jedynie poprzez wysłanie wiadomości SMS lub dostarczenie do redakcji kuponu (oryginału) wyciętego z „Echa Powiatu”. Sposób głosowania drogą SMS i kuponów zostanie podany na łamach „Echa Powiatu” oraz na stronie www.echopowiatu.pl. Zgłoszenie, które zostanie przekazane niepoprawnie jest nieważne.

2. Koszt przesłania jednej wiadomości SMS to 1,23 zł (w tym 23% VAT). Jego cena jest niezależna od operatora sieci telefonii komórkowej.

3. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego, a kupony wycięte wyłącznie z „Echa Powiatu”.

4. Jedna osoba może przesłać dowolną liczbę SMS-ów i kuponów.

5. W Plebiscycie mogę wziąć udział jedynie osoby pełnoletnie.

V. Przebieg plebiscytu

1. Plebiscyt przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie głosować można na sołtysów z poszczególnych gmin powiatu sochaczewskiego, z każdej gminy do drugiego etapu przechodzi dwóch sołtysów z największą liczbą głosów.

2. Tytuł „Sołtys Roku” otrzyma ten sołtys, który w drugim etapie głosowania Uczestników Plebiscytu otrzyma największą liczbę głosów.

3. Lista Sołtysów pretendujących do tytułu „Sołtys Roku” będzie publikowana od 15 kwietnia do roku 15 czerwca na łamach „Echa Powiatu”

4. Głosujący w trakcie trwania plebiscytu mają prawo do wysłania dowolnej liczby zgłoszeń na dowolną liczbę urzędników.

VI. Ogłoszenie wyników Wyniki Plebiscytu zostaną ogłoszone we wrześniu podczas Dożynek Powiatowych. Laureaci Plebiscytu zostaną zaproszeni osobiście na uroczystość, a data imprezy zostanie podana do publicznej wiadomości na łamach „Echa Powiatu”.

VII. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom Plebiscytu do wglądu na stronie internetowej www.echopowiatu oraz w wydaniu papierowym „Echa Powiatu”.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w trakcie trwania Plebiscytu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następujące zdarzenia: udział w Plebiscycie przez osoby pełnoletnie, problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej, udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane, przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Organizatora.

4. Gazeta nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji połączeń telefonicznych oraz dostarczenie wiadomości SMS. Jakiekolwiek roszczenia uczestników z tego tytułu są wyłączone.

5. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające realizację Serwisu. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu.

Harmonogram Plebiscytu:
08.04. – publikacja Regulaminu
15.04. – 15.06. – prezentacja sołtysów
15 – 30.06. – głosowanie
Lipiec – prezentacja finałowej „Czternastki”
Sierpień – głosowanie
Generalnym sponsorem plebiscytu Sołtys Roku jest Agropeks – lider rynku w sprzedaży nowoczesnych ciągników i maszyn rolniczych. Oferuje również serwis i zaopatrzenie w części. Pomaga w finansowaniu. Kompleksowo obsługuje programy unijne dla rolników. Doradztwo techniczne. Żdżarów, k/ Sochaczewa.

REGULAMIN KONKURSU „KONKURS SMYKA”

1. ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursów jest wydawca Tygodnika Echo Powiatu PPHU LORIKON SC Skumiał Iwona, Skumiał Paweł, 96-500 Sochaczew, ul. Narutowicza 1, NIP 8371502792, o ile w regulaminie konkursu nie zostało określone inaczej.
Konkurs odbywa się na łamach Tygodnika Echo Powiatu i jest organizowany zgodnie ze scenariuszem programowym. Od 09. grudnia do 18. grudnia 2014r.
Odbywający się konkurs może być modyfikowany przez wydawcę w zależności od potrzeb programowych oraz akcji promocyjnych. Wszelkie prawa autorskie należą do wydawcy Tygodnika Echo Powiatu..
2. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
W konkursie mogą brać udział dzieci do 12 lat.
Należy przyjrzeć się uważnie przedstawionej na zdjęcie w gazecie maskotce, a następnie ułożyć krótki wierszyk na jej temat. Wiersze należy przesyłać na adres redakcja@echopowiatu.pl w temacie wpisać „Konkurs Smyka”.
Każdy uczestnik może być laureatem konkursu tylko raz w przeciągu miesiąca (30 dni kalendarzowych), niezależnie od ilości konkursów realizowanych w tym okresie przez tygodnik.
Powyższe zasady dotyczą także: najbliższej rodziny laureata konkursu, o czym decyduje to samo nazwisko; nr telefonu; adres.
W przypadku nadużyć uczestników konkursów wszelkie rozstrzygnięcia dokonywane są przez Organizatora.
3. INFORMACJA O WYGRANEJ
Spośród nadesłanych do 18 grudnia propozycji zostanie wybranych 10 najciekawszych, które zostaną nagrodzone bonami podarunkowymi o wartości 50 złotych na produkty Smyka.
4. OBIÓR NAGRÓD
Nazwiska zwycięzców zostaną opublikowane w numerze z 22 grudnia 2014r.
Opiekunie dzieci odbierają nagrody osobiście w Agencji Reklamowej Lorikon w Sochaczewie, przy ulicy Narutowicza 1. Opiekun odbierający nagrodę ma obowiązek posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
Organizator nie wysyła nagród.
W przypadku nie odebrania nagrody w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia konkursu organizator zastrzega sobie prawo do dalszego dysponowania nagrodą.
6. NAGRODY
Fundatorem nagrody jest sklep Smyk – Galeria Handlowa SONATA PARK, Sochaczew, z którymi organizator zawarł umowę sponsorską.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator konkursu ma prawo odmówić wydania nagrody, jeżeli którykolwiek z punktów niniejszego regulaminu zostanie naruszony.
Niniejszy regulamin jest ogólnodostępny – do wglądu na stronie internetowej www.echopowiatu.pl.

 

REGULAMIN KONKURSU 1000 szczęśliwych chwil z Echem Powiatu”

1. ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursów jest wydawca Tygodnika Echo Powiatu PPHU LORIKON SC Skumiał Iwona, Skumiał Paweł, 96-500 Sochaczew, ul. Narutowicza 1, NIP 8371502792, o ile w regulaminie konkursu nie zostało określone inaczej.
Konkurs odbywa się profilu facebookowym tygodnika Echo Powiatu i trwa od 30 stycznia do 4 lutego 2018 roku.
Odbywający się konkurs może być modyfikowany przez wydawcę w zależności od potrzeb programowych oraz akcji promocyjnych. Wszelkie prawa autorskie należą do wydawcy Tygodnika Echo Powiatu..
2. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, młodsze po uzyskaniu zgody opiekunów.
Należy w podanym terminie wstawić jako komentarz do posta na Facebooku Echa Powiatu zdjęcie z jakimkolwiek numerem Echa Powiatu. Liczba zdjęć jest dowolna.

3. INFORMACJA O WYGRANEJ
Spośród wstawionych w formie komentarza propozycji zostanie wybranych 5 najciekawszych, które zostaną nagrodzone koszami prezentowymi.
4. OBIÓR NAGRÓD
Nazwiska zwycięzców zostaną opublikowane na Facebooku Echa oraz w gazecie z dnia 6 lutego 2018.
Nagrody będzie można odebrać osobiście w Agencji Reklamowej Lorikon w Sochaczewie, przy ulicy Narutowicza 1. Odbierający nagrodę ma obowiązek posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
Organizator nie wysyła nagród.
W przypadku nie odebrania nagrody w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia konkursu organizator zastrzega sobie prawo do dalszego dysponowania nagrodą.
6. NAGRODY
Fundatorem nagrody jest wydawca tygodnika Echo Powiatu.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator konkursu ma prawo odmówić wydania nagrody, jeżeli którykolwiek z punktów niniejszego regulaminu zostanie naruszony.
Niniejszy regulamin jest ogólnodostępny – do wglądu na stronie internetowej www.echopowiatu.pl.

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)