Reklama

Reklama: 46 862 56 46, mail: lorikon@echopowiatu.pl

Dział Marketingu

Iwona Skumiał

lorikon@echopowiatu.pl
501 654 290

Małgorzata Wężowska

malgorzata.wezowska@echopowiatu.pl
503 070 077

Barbara Lipińska

barbara.lipinska@echopowiatu.pl
790 458 406

 

CENNIK 2016

Cennik:

Moduł: 4,0cm x 3,5 cm = 14,00 cm2

Strony redakcyjne

1 moduł

2 moduły

3 moduły

4 moduły

5 modułów

6 modułów

Strona 1 (kolor)

90,00zł

180,00 zł

270,00 zł

360,00 zł

450,00 zł

niedostępne

Strony redakcyjne (kolor)

30,00 zł

60,00 zł

90,00 zł

120,00 zł

150,00 zł

180,00 zł

 

Strona ostatnia – dopłata +20%

Bonifikaty:
Za minimum trzykrotne ogłoszenie – 20% bonifikaty
Za minimum sześciokrotne ogłoszenie – 25% bonifikaty

Przy umowie długoterminowej oraz kampanii powiązanej
z Radiem Sochaczew 94,9FM bonifikaty do negocjacji.

 

Teksty sponsorowane:
Strony kolorowe – 22 zł – 1 moduł (230 znaków)

Bonifikaty tekstów sponsorowanych :
1/4 strony – 5%
1/2 strony – 10%
cała strona – 15%

Do wszystkich cen doliczamy 23 % VAT

Jeśli chcesz zamieścić ogłoszenie drobne w Tygodniku Echo Powiatu – skontaktuj się z nami: (46) 862 56 46, lub lorikon@echopowiatu.pl.

Cennik:

 • Do 10 słów – 7,32zł + VAT = 9,00zł
 • Każde następne słowo – 0,57 zł + VAT = 0,70zł
 • Do 10 słów w ramce – 10,57zł + VAT = 13,00zł
 • Każde następne słowo w ramce – 0,69zł + VAT = 0,85zł
 • Do 10 słów wytłuszczone – 12,60zł + VAT = 15,50zł
 • Każde następne słowo wytłuszczone – 0,77 zł + VAT = 0,95zł
 •  Wytłuszczone w ramce do 10 słów – 14,63zł + VAT = 18,00zł
 • Każde następne słowo wytłuszczone w ramce – 0,89 zł + VAT = 1,10zł

Bonifikaty:

 • za minimum 5 wydań – 10% bonifikaty;
 • za minimum 10 wydań – 15% bonifikaty;
 • za minimum 30 wydań – 25% bonifikaty

 

-> cennik Portal Echo Powiatu <-

UWAGA: Wydawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w obrębie pól A, B i C dodatkowych formatów reklamowych.

REGULAMIN przyjmowania reklam i ogłoszeń do tygodnika Echo Powiatu.
Obowiązuje od stycznia 2014 r.

I. Słownik pojęć występujących w regulaminie:
autoryzacja” – prawo zleceniodawcy do dokonania weryfikacji wyglądu i treści
reklamy przed terminem jej publikacji w gazetach, w czasie określonym w
harmonogramach.
biuro handlowe”/ „biuro ogłoszeń” – zespół handlowców zajmujących się obsługą
klientów.
biuro techniczne” – zespół grafików, opracowujących reklamy i ogłoszenia.
cennik” – spis cen usług, których dokonuje  PPHU LORIKON SC Skumiał Iwona, Skumiał Paweł,
z uwzględnieniem dopłat, rabatów, ograniczeń. Cennik na usługi są dostępne u handlowców w biurze handlowym lub na stronie internetowej.
harmonogram” – kalendarz blokowania poszczególnych wydań, poza którym nie ma
możliwości zrealizowania zlecenia. Odpowiednie harmonogramy są dostępne u
handlowców w biurze handlowym lub na stronie internetowej.
inserty” – niezależna forma reklamy, np. ulotka, wkładka, płyta, książeczka i inne, które
mogą być dołączane do tygodnika Echo Powiatu, płatna za sztukę wg aktualnie obowiązującego cennika.
kondolencja” – ogłoszenie publikowane w gazetach,
stanowiące wyrazy współczucia dla osób, które utraciły bliskich, jak również
podziękowania za udział w pogrzebie.
„materiały reklamowe” – wszelkie elementy, które maja być zawarte we wzorze
reklamy jak np. pliki elektroniczne, zdjęcia, rysunki, zgodne z wymaganiami
technicznymi.
modulatura” – siatka z wymiarami poszczególnych formatów reklam, które mogą być
zamieszczone na stronach gazet. Odpowiednie modulatury są dostępne u handlowców w
biurze handlowym lub na stronie inernetowej.
nekrolog” – ogłoszenie publikowane w gazecie, zawierające w treści datę śmierci i pogrzebu osoby zmarłej.
„ogłoszenie drobne” – ogłoszenie drukowane w Echo Powiatu liczone za słowo,
wg aktualnego cennika.
reklama gotowa” – reklama przygotowana w całości przez zleceniodawcę, zgodnie z
wymaganiami technicznymi i modulaturą, dostarczona w formie mailowej lub na nośniku
elektronicznym.
reklama modułowa” – reklama graficzna zamieszczona na jednym z dostępnych
formatów, określonych w załączniku „modulatura”.
reklama niestandardowa” – reklama powierzchnią i kształtem wykraczająca poza
obowiązujące wymiary reklam zawarte w „modulaturze”, za którą pobiera się dodatkowe
dopłaty, określone w aktualnie obowiązującym cenniku.
strona ogłoszeniowa” – strona zawierająca wyłącznie reklamy lub ogłoszenia drobne.
strona redakcyjna” – strona w gazecie zawierająca głównie materiały
zdjęciowe i artykuły redakcyjne, czytelnicze. Dostępność powierzchni na stronach
redakcyjnych określona jest w informacjach dodatkowych zawartych w każdym cenniku.
ulotka” – nośnik reklamowy papierowy, w formacie maksymalnym do A-4,
przeznaczony do dystrybucji z ręki lub do euro-skrzynek.
wymagania techniczne” – szereg założeń technicznych niezbędnych do prawidłowego
przygotowania reklamy. Wymagania techniczne są dostępne u handlowców w biurze
handlowym lub na stronie internetowej.
zlecenie” – formularz zamówienia usługi określający dane zamawiającego, daty emisji
I publikacji, kalkulację i formę płatności, dostępny w biurze handlowym lub na stronie
internetowej.

II. zasady ogólne
1. Zlecanie publikacji ogłoszeń i reklam w tygodniku Echo Powiatu wydawanego przez PPHU LORIKON SC Skumiał Iwona, Skumiał Paweł jest dokonywane w oparciu o niniejszy regulamin.
2. LORIKON nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń.
3. Forma i treść zlecanych ogłoszeń i reklam musi być zgodna z aktualnymi przepisami
ustawy z dnia 26 stycznia 1984r. Prawo prasowe (Dz. U. z 1984r., nr 5, poz. 24) oraz
innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Niedotrzymanie przez zlecającego warunków niniejszego regulaminu zwalnia LORIKON
z odpowiedzialności z tytułu błędnie wydrukowanych, wyemitowanych reklam i
ogłoszeń.
5. Do cen określonych w cenniku doliczony zostanie należny podatek VAT od towarów
I usług w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.

III. ogłoszenia drobne
1. W ogłoszeniach drobnych tylko pierwsze słowo jest złożone wersalikami (dużymi
literami). Inne formy wyróżnienia są płatne i zawierają się w aktualnie
obowiązującym cenniku.
2. Liczba słów w ogłoszeniu nie jest ograniczona. Za słowo uważa się wyraz, grupę liczb lub liter stanowiących jedno pojęcie. Spójników i przyimków nie liczymy.
3. Ogłoszenia drobne przyjmowane są wyłącznie do rubryk według klasyfikacji podanej
na formularzach ogłoszeniowych dostępnych w biurze ogłoszeń.
4. Zlecający potwierdza własnoręcznym podpisem zgodność treści zlecanego ogłoszenia
drobnego na fakturze, stanowiącej dowód zawarcia umowy na druk ogłoszenia.
Złożenie przez Zlecającego podpisu pod treścią zwalnia LORIKON z realizowania
ewentualnych reklamacji dotyczących treści wyemitowanych ogłoszeń.

IV. reklamy modułowe
1. Reklama modułowa może zajmować wyłącznie powierzchnię odpowiadającą
jednemu z formatów wymienionych w „modulaturze”, wyjątek stanowią reklamy
niestandardowe.
2. Powierzchnia reklamy na stronach redakcyjnych podlega ograniczeniom określonym
w aktualnie obowiązującym cenniku.
3. Zlecający reklamę modułową może wskazać miejsce lub stronę, na której chce by
zamieścić jego reklamę, o ile nie występują ograniczenia wynikające z kompozycji
gazety lub wcześniejszej sprzedaży danego miejsca. Za wskazanie miejsca lub strony
pobiera się dopłatę zawartą w aktualnie obowiązującym cenniku.
4. Zlecający jest zobowiązany dostarczyć treść i ewentualne elementy graficzne do
zlecenia reklamy modułowej, zapisane w formie zgodnej z „wymaganiami
technicznymi”.

V. inserty i inne usługi dodatkowe
1. Cena za jedną sztukę insertu, ulotki, plakatu określona jest w aktualnie
obowiązującym cenniku bądź odrębnych ofertach reklamowych.
2. Zlecenie na inserty i usługi dodatkowe musi spełniać te same warunki co zlecenia na
druk reklamy modułowej.
3. Harmonogram zlecania i dostarczania insertów, ulotek, określa „procedura
insertowania” dostępna w biurze handlowym.
4. Za wycofanie zlecenia insertów lub ulotek po terminie określonym w
harmonogramie zawartym w „procedurze insertowania” zleceniodawca na żądanie
LORIKONU zapłaci 20% lub 100% wartości usługi – wg zasad opisanych w pkt. IX-6.
5. W przypadku rezygnacji ze zlecenia w trakcie jego realizacji zlecający zwróci
równowartość udzielonych rabatów.
6. Zlecający jest zobowiązany zapewnić odpowiednie opakowanie paczek, opis oraz
bezpieczny transport.

VI. reklamy gotowe
1. Materiały reklamowe powinny spełniać warunki zawarte w „wymaganiach
technicznych”. Biuro techniczne LORIKONU ma prawo odmówić przyjęcia do realizacji
pliku niezgodnego z „wymaganiami technicznymi”.
2. Reklamy gotowe, przygotowane w całości przez zlecającego, nie podlegają
autoryzacji.
3. Jeśli reklamy gotowe nie spełniają warunków określonych w „wymaganiach
technicznych”, zła jakość ich druku nie podlega reklamacji.
4. LORIKON nie będzie dokonywać żadnych zmian w treści czy wyglądzie reklam
modułowych dostarczonych jako gotowe.

VII. wymagania techniczne
1. Wszystkie materiały, znaki graficzne, zdjęcia i inne załączniki przeznaczone do
produkcji reklam, powinny spełniać warunki zawarte w „wymaganiach technicznych”.
2. LORIKON nie ponosi odpowiedzialności za złą jakość wyemitowanych reklam i ogłoszeń
gdy dostarczone materiały nie spełniają powyższych wymagań.
3. Reklamy i ogłoszenia wykonane przez biuro techniczne LORIKONU oraz dostarczane w
formie gotowej będą przechowywane w archiwum biura technicznego przez 3 miesiące
od daty publikacji. Po tym terminie będą usuwane.
4. LORIKONOWI przysługują prawa autorskie osobiste i majątkowe do reklam opracowanychw biurze technicznym, wykorzystanie ich przez zlecającego wymaga pisemnej zgody LORIKONU.

VIII. zlecenia i inne regulacje dotyczące prawidłowej realizacji zamówienia
1. Publikacja ogłoszeń drobnych, reklam modułowych i reklam gotowych jest możliwa
wyłącznie na podstawie prawidłowo wypełnionego i podpisanego druku zlecenia.
2. Zlecenie na druk ogłoszenia drobnego, reklamy modułowej lub reklamy gotowej musi
zawierać:
a. dokładną nazwę zlecającego/płatnika zgodną z wpisem w KRS; w przypadku
osoby fizycznej – imię i nazwisko,
b. dokładny adres zlecającego/płatnika, z podaniem adresu do korespondencji, o ile
jest inny od adresu głównego,
c. NIP,
d. datę złożenia zlecenia,
e. przedmiot zamówienia (określenie rodzaju reklamy/ogłoszenia, innego rodzaju
usługi, np. inserty, itp.),
f. określenie formatu/wielkości reklamy. W przypadku ogłoszenia drobnego –
podanie treści i rubryki,
g. wskazanie umiejscowienia reklamy na stronach gazet,
h. dokładne daty druku reklam w gazetach,
i. uzgodnioną cenę i udzielone rabaty lub sformułowanie, że cena jest zgodna z
cennikiem obowiązującym w dniu podpisania zlecenia i załączoną kalkulacją,
j. określenie formy zapłaty za usługę,
k. określenie w jakiej formie będzie dostarczony materiał do przygotowania reklamy,
l. wszelkie uwagi istotne do prawidłowej realizacji zlecenia,
m. czytelny podpis zlecającego, poświadczający zgodę na warunki zawarte w
formularzu zlecenia.
3. Terminy dostarczenia zleceń wraz z materiałami reklamowymi zawarte są w
„harmonogramie”. Poważne odstępstwa od ustalonych w ww. dokumencie terminów
stanowią podstawę do odmowy przyjęcia zlecenia na reklamę.
4. W przypadku zlecania reklam na strony redakcyjne terminy powinny być
każdorazowo ustalane z pracownikiem biura handlowego, z uwzględnieniem
dostępność żądanej powierzchni i miejsca.
5. Zlecający ma możliwość dokonania rezerwacji powierzchni reklamowej, wyłącznie w
formie pisemnej, przy czym do terminów zawartych w „harmonogramie” należy
doliczyć co najmniej jeden dzień roboczy, a dokonane rezerwacje muszą być
potwierdzone przez pracownika biura handlowego. W przypadku niedostarczenia w
terminie obowiązującym formalnego zlecenia pracownik biura handlowego ma prawo
zdjąć rezerwację z danej powierzchni, bez konsekwencji reklamacyjnych.
6. LORIKON określił terminy nieprzekraczalne do składania i realizacji zlecenia, zawarte na
drukach zleceń i w cennikach. Wycofanie zlecenia w terminach krótszych niż wyżej określone nakłada na zlecającego obowiązek zapłacenia, na żądanie LORIKONU, 20% lub 100% (w zależności od czasu przekroczenia ww. terminów) wartości usługi określonej w
aktualnym cenniku, stanowiącej zryczałtowaną zapłatę za wykonane czynności przez
LORIKON w celu wykonania zlecenia.
7. Wycofanie zlecenia musi być złożone w formie pisemnej na stosownym druku
dostępnym w biurze handlowym lub drogą mailową na adres lorikon@e-sochaczew.pl, ewentualnie bezpośrednio na adres handlowca zajmującego się zleceniem.
8. W przypadku rezygnacji ze zlecenia w trakcie jego realizacji zlecający zwróci
równowartość udzielonych rabatów.
9. Zlecający ma możliwość dokonania autoryzacji zamówionej reklamy modułowej, przy
czym termin dostarczenia zlecenia i materiałów do autoryzowanych wydłuża się co
najmniej o dwa dni robocze. Zleceniodawca potwierdza autoryzację na piśmie.
Dokonanie przez zlecającego autoryzacji zwalnia LORIKON z ewentualnych roszczeń
reklamacyjnych.
10. Wszelkie zmiany w treści ogłoszenia lub reklamy modułowej ewentualnie zmiana
gotowego materiału reklamowego może być dokonana wyłącznie po wcześniejszym
ustaleniu z pracownikiem biura handlowego, że zmiana jest możliwa w czasie i
przesłana na piśmie z dokładnym określeniem co powinno zostać zmienione, (wraz z
załączeniem nowego wzoru reklamy).

IX. płatności
1. Zlecający na prośbę LORIKONU ma obowiązek dostarczyć dokumenty poświadczające
rejestrację firmy we właściwym rejestrze.
2. Należności za zlecone usługi reklamowe oblicza się według aktualnie obowiązujących
cenników. W przypadku zmiany cennika obowiązują ceny ustalone między LORIKONEM
a zlecającym przed zmianą a określone uprzednio w formie pisemnego zlecenia.
3. LORIKON ustalił, że płatność za zlecone reklamy i ogłoszenia ma być uiszczana z góry
przed emisją, za potwierdzeniem dokonania wpłaty.
4. Zlecający po ustalonym przez LORIKON okresie (nie mniej niż 3 transakcje w czasie nie
krótszym niż 3 miesiące) może zyskać status klienta kredytowego, co oznacza że
może dokonywać płatności po wykonanej usłudze.
6. Termin płatności faktur płatnych przelewem wynosi 7 dni od daty wystawienia
faktury. W przypadku opóźnienia w zapłacie zostaną naliczone odsetki ustawowe.
7. Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu środków na konto LORIKONU.
X. reklamacje
1. Reklamacje dotyczące druku reklamy i ogłoszenia, należy składać w ciągu 10 dni
roboczych od daty zakwestionowanej emisji.
2. Reklamacja musi zostać złożona na piśmie z dokładnym opisem powodu
reklamowanej emisji.
3. LORIKON ustosunkuje się do treści reklamacji w ciągu 10 dni roboczych od daty jej
otrzymania i określi proponowane warunki rekompensaty, w przypadku gdy
reklamacja okaże się zasadna.
4. Niedotrzymanie warunków zgłoszenia reklamacji zawartych w par. X pkt 1 i 2
powoduje utratę prawa do reklamacji dla zlecającego.
5. W przypadku, gdy reklama lub ogłoszenie nie ukazało się w terminie zgodnym ze
zleceniem LORIKON opublikuje je w innym ustalonym ze zleceniodawcą terminie, pod
warunkiem zachowania równowartości zlecenia.
6. W przypadku istotnego błędu w reklamie czy ogłoszeniu, znacznie wypaczającego
treść, LORIKON powtórzy nieodpłatnie emisję reklamy w uzgodnionym terminie, lub na
drodze porozumienia ze zlecającym zamieści sprostowanie, po wynegocjowaniu
warunków finansowych.
7. Złożenie reklamacji nie zwalnia zleceniodawcy z bieżącego regulowania należności.
XI. wyłączenia i ograniczenia w przyjmowaniu reklam i ogłoszeń
1. LORIKON może odmówić przyjęcia zlecenia na reklamę i ogłoszenie, w przypadku gdy:
A. treść jest niezgodna z obowiązującym prawem prasowym oraz cywilnym, a
także:
– narusza godność człowieka, obyczaje, uczucia religijne, przekonania polityczne,
– zawiera elementy dyskryminacji rasowej,
– jest zwodnicza, oszukańcza, nieprawdziwa ,
– dotyczy sprzedaży broni zamawianych przez osoby fizyczne i prawne nie
mające zezwolenia na handel bronią,
– dotyczy handlu narządami ludzkimi,
– dotyczy zabiegów usuwania ciąży,
– wskazuje na nakłanianie do udziału w grach towarzyskich typu „wianuszek
szczęścia”, lub anonimowo obiecujących znaczne profity,
– jest sprzeczna z linią programową wydawanej przez LORIKON gazety,
– zawiera treści działalności podmiotów konkurencyjnych w stosunku do LORIKONU.
B. zlecającym jest firma zajmująca się ściąganiem długów, należności,
wierzytelności, jeżeli owa firma nie legitymuje się zezwoleniem na
prowadzenie tego typu działalności.
C. są to reklamy leków, środków farmaceutycznych i materiałów medycznych
kierowanych do dzieci i dorosłych, wydawanych z przepisu lekarza.
D. jest złożone po terminie obowiązującym, ustalonym w „harmonogramie”.
E. materiał jest zredagowany i przygotowany niezgodnie z zasadami zawartymi w
„wymaganiach technicznych”.
F. od zleceniodawcy, który zalega z płatnościami na rzecz LORIKONU.
2. W szczególnych przypadkach gdy treść budzi wątpliwości a nie podlega
wykluczeniom zawartym w par. XI pkt 1, LORIKON ma prawo zażądać okazania dowodu
tożsamości osoby zlecającej lub zezwolenia na prowadzenie określonej działalności
gospodarczej oraz zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej.
3. Ogłoszenia dotyczące świadczenia usług towarzyskich przyjmowane są wyłącznie na
podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej lub wyciągu z rejestru
handlowego pozwalającego na prowadzenie tego typu działalności.
4. Ogłoszenia drobne o poszukiwaniu partnerów życiowych do rubryki „Matrymonialne”
mogą być zlecane przez Biura Matrymonialne, za okazaniem zaświadczenia o
prowadzeniu działalności gospodarczej, lub osoby fizyczne (wyłącznie na skrytkę
pocztową lub skrytkę założoną w biurze ogłoszeń) za okazaniem dowodu osobistego
osoby zlecającej ogłoszenie.

XII. postanowienia końcowe
1. Złożenie zamówienia na druk reklam w gazecie wydawanej przez Edytor oznacza akceptację warunków zawartych w niniejszym regulaminie.
2. Postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają możliwości zwarcia przez strony
umowy na odmiennych zasadach.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy
prawa prasowego i o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem umów objętych
niniejszym regulaminem strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo
Sądu powszechnego w Sochaczewie.
5. LORIKON zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez informowania o tym
zlecających.

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)