Wprowadziłam kilka innowacji

echopowiatu_krus

Rozmowa z kierownikiem placówki terenowej KRUS w Sochaczewie Marleną Kowalską

Od roku kieruje pani placówką terenową KRUS w Sochaczewie. Czas szybko upływa, jaki ten rok był dla pani zawodowo? Udało się podołać nowemu zadaniu i poznać specyfikę pracy?

Dokładnie 1 czerwca minął rok mojej pracy w Kasie Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych. Był to rok intensywnej pracy, poznawania specyfiki pracy i układania relacji z pracownikami. Czy udało mi się podołać? Raczej to nie ja powinnam oceniać, tylko ci wszyscy, którzy mają do czynienia ze mną i moją pracą, ale osobiście uważam, że raczej tak. Obszar, którym zajmuje się KRUS, jest olbrzymi i wiedza, którą trzeba przyswoić jest ogromna, ale dzięki współpracy pomiędzy mną a pracującymi tu osobami wszystko przebiega poprawnie. W poprzedniej pracy zajmowałam się windykacją należności, co bardzo okazało się przydatne tutaj. Wprowadzenie kilku innowacji pozwoliło uzyskać najlepsze wyniki dotyczące ściągalności w mojej placówce na przełomie kilku poprzednich lat. Dla porównania w I kwartale 2016 roku zadłużenie na jednego ubezpieczonego wynosiło 400,26 PLN, natomiast w I kwartale 2017 roku spadło do 289,90 PLN.

Co jest priorytetem w pani pracy?

Priorytetem w naszej pracy jest przede wszystkim zadowolenie rolników
i współpracowników. Ważne jest dla mnie, aby osoby, które mają do czynienia z naszą instytucją, były usatysfakcjonowane z działania razem z nami. Głównym moim celem, który założyłam sobie po rozpoczęciu pracy w KRUS było to, aby wypracować dobre relacje pomiędzy pracownikami. Odpowiednia atmosfera w pracy pozwala dobrze wykonywać swoje obowiązki i realizować wyznaczone zadania.

Z jakimi lokalnymi instytucjami współpracuje placówka 

W związku z charakterem naszej pracy współdziałamy przede wszystkim z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Mazowiecką Izbą Rolniczą, ze wszystkimi urzędami gmin w powiecie sochaczewskim, także ze Starostwem Powiatowym oraz ze szkołami, ochotniczą strażą pożarną, policją a nawet Urzędem Skarbowym i ZUS-em.

Ilu rolników obsługuje kierowana przez panią placówka? Rolników przybywa czy jest tendencja malejąca?

Na chwilę obecną jest to około 3800 czynnych rolników z 7 gmin i ta liczba utrzymuje się w ostatnim czasie. Nie ma gwałtownego wzrostu lub spadku ubezpieczonych. Jeżeli chodzi o naszą placówkę, to zdecydowanie powiększył się obsługiwany obszar w październiku ubiegłego roku, gdzie nastąpiła migracja gmin Brochów i Iłów. Największą gminą, którą obsługujemy obecnie, jest właśnie gmina Iłów, gdzie ubezpieczonych jest prawie 1000 rolników.

Przejęliście, jako placówka terenowa, „pod swoje” skrzydła rolników z gminy Brochów i Iłów. Skąd ta zmiana?

W zeszłym roku został złożony wniosek Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej (przez pana Sławomira Tomaszewskiego) do Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w sprawie dostosowania działalności terytorialnej Placówki Terenowej w Sochaczewie oraz przeniesienia gmin Iłów i Brochów do sochaczewskiej placówki. Po analizie wniosku prezes KRUS wyraził zgodę i tak gmina Iłów, która wcześniej była obsługiwana przez placówkę terenową w Płocku, oraz gmina Brochów, którą obsługiwała placówka terenowa w Błoniu, zostały od października 2016 roku przeniesione do naszej placówki.

Dla wielu niezorientowanych osób KRUS to ubezpieczenia, ale zajmujecie się też innymi sprawami związanymi z rolnikami. Jakimi?

Do podstawowych zadań KRUS, wynikających z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, należą: obsługa ubezpieczonych rolników i świadczeniobiorców Kasy (emerytów i rencistów) w sprawach dotyczących obejmowania ubezpieczeniem społecznym rolników i opłacania składek na to ubezpieczenie; przyznawanie i wypłata świadczeń emerytalno-rentowych oraz wypadkowych, chorobowych i macierzyńskich oraz świadczeń pozaubezpieczeniowych, wypłacanych w zbiegu ze świadczeniami z ubezpieczenia społecznego rolników. Zajmujemy się też realizacją własnego, dwuinstancyjnego systemu orzecznictwa lekarskiego. Prowadzimy działalność prewencyjną skierowaną zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, mającą na celu zapobieganie wypadkom przy pracy rolniczej i chorobom zawodowym. Do nas należy także prowadzenie nieodpłatnej, dobrowolnej rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych do świadczeń w KRUS, wspieranie ubezpieczeń wzajemnych czy też obsługa ubezpieczenia zdrowotnego.

Sochaczewska placówka prowadzi też aktywne działania prewencyjne. Jednym z nich jest konkurs plastyczny dla dzieci, ale to tylko jedno z wielu działań?

Rzeczywiście KRUS prowadzi działalność na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym. Do promowania zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz informowania o zagrożeniach wypadkami przy pracy rolniczej i chorobami zawodowymi wykorzystujemy różne formy działań – są to m.in. szkolenia, pogadanki, przeglądy gospodarstw i prac polowych, pokazy, publikacje w środkach masowego przekazu. Jednym z takich działań jest ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci szkół podstawowych pn. „Bezpiecznie na wsi”. Organizowany jest również konkurs na „Bezpieczne gospodarstwo”. W tym roku już drugi raz nasz KRUS, m.in. wraz z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Mazowiecką Izbą Rolniczą uczestniczył w „Powiatowym Dniu Sołtysa”, gdzie również była możliwość rozmowy z naszymi przedstawicielami. Przy udanej współpracy z lokalnymi instytucjami kolejny raz będziemy uczestniczyć w akcji „Bezpieczny powrót do domu”, który kierowany jest do dzieci klas I-III szkół podstawowych. Polega on na uświadamianiu dzieci o zagrożeniach na drodze. Poprzez swoje działania staramy się dotrzeć do jak największej liczby rolników i ich rodzin uświadamiając im niebezpieczeństwa, na jakie są narażeni pracując
w gospodarstwie rolnym.

Przed nami wakacje, a więc czas intensywnej pracy na roli. To chyba w tym okresie dochodzi do największej liczby wypadków w gospodarstwie?

Nie ma możliwości jednoznacznie określić, kiedy dochodzi do największej liczby wypadków. Tak jak pani wspomniała, rzeczywiście w okresie letnim jest tej pracy dużo więcej, natomiast w okresie zimowym rolnicy są bardziej narażeni na upadki, poślizgnięcia. Ze statystyk wynika, iż właśnie najczęściej przy wykonywaniu pracy w gospodarstwie rolnym dochodzi do upadków. Drugim najczęściej zgłaszanym wypadkiem jest pochwycenie i uderzenie przez części ruchome maszyn i urządzeń.

A jaki był rok 2016 w powiecie sochaczewskim pod względem wypadkowości związanej z rolnictwem w porównaniu do lat wcześniejszych?

Można zauważyć tendencję spadkową, co bardzo mnie cieszy, gdyż pokazuje to, iż nasze działania prewencyjne, o których wspomniałam wyżej, przynoszą rezultaty. Na przykład mogę podać, że na terenie naszego powiatu w roku 2015 było zgłoszonych 50 wypadków, natomiast w roku 2016 zostało zgłoszonych 31. Działania prewencyjne Kasy prowadzone od ponad dwudziestu lat i planowane w oparciu o analizę przyczyn i okoliczności wypadków oraz chorób zawodowych, ich kierunki i różnorodność form, przyczyniły się do wyeliminowania wielu zagrożeń wypadkowych.

Czy w dobie rozwoju informatyzacji i załatwiania wielu urzędowych spraw internetowo, w KRUS-ie też można jakieś sprawy załatwić nie wychodząc z domu?

Oczywiście. Jest taka możliwość poprzez tzw. „Portal dla Rolników”, gdzie znajdują się wszystkie informacje o ubezpieczeniach KRUS. Użytkownicy mają szybki dostęp do danych ewidencyjnych, okresów ubezpieczenia czy wykazów składek. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.ekrus.gov.pl oraz w naszej placówce przy ul. H. Sawickiej.

Kto obecnie może uzyskać prawo do przejścia na emeryturę?

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników przewiduje możliwość przyznania ubezpieczonemu rolnikowi, małżonkowi rolnika, domownikowi emerytury rolniczej, który spełni łącznie następujące warunki: osiągnął wiek emerytalny, podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat.

Warto zauważyć jeszcze, iż do 31 grudnia 2017 r. można składać również wniosek na świadczenie emerytalne wcześniejsze. Świadczenie to będzie przyznawana tylko tym rolnikom, którzy spełnią następujące warunki: zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej; osiągną wiek 55 lat dla kobiet, 60 lat dla mężczyzn; zostanie wykazany okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez co najmniej 30 lat (łącznie z pracą w gospodarstwie u rodziców/teściów po ukończeniu szesnastego roku życia).

Przyznanie wszystkich świadczeń emerytalnych wszczyna się na podstawie wniosku złożonego przez osobę zainteresowaną.

Dziękuję za rozmowę.

Anna Syperek

Powiązane artykuły

*

Podoba Ci się ten artykuł?
Nawet jeśli nie, to i tak możesz polubić profil Echa Powiatu, by zmobilizować do lepszej pracy naszych redaktorów :)